Jiangsu Yucheng investeert in foto-akoestische mammografie

More info on Utwente.nl

Deze vrouwvriendelijke methode belooft verbeterde borstkankerscreening en dito diagnose

Het Chinese investeringsfonds Jiangsu Yucheng Investment verschaft risicodragend kapitaal aan het Nederlandse PA Imaging, spin-off van de Universiteit Twente (UT), dat werkt aan de ontwikkeling van foto-akoestische mammografie. Samen met artsen van het Medisch Spectrum Twente publiceerde de UT in 2007 wereldwijd als eerste klinische resultaten met deze nieuwe methode voor borstkankeronderzoek in een wetenschappelijk tijdschrift. Paul Nederkoorn, algemeen directeur van PA Imaging, is zeer tevreden met het feit dat een strategische investeerder is ingestapt bij PA Imaging waarmee opnieuw een deel van het benodigde risicodragende kapitaal is verkregen om CE-markering voor te bereiden, om foto-akoestische mammografie op de markt te lanceren en om de productie en verkoop op te schalen. “Yucheng verstrekt niet alleen geld, maar heeft ook zeer relevante kennis en een zeer goed netwerk in China. Wij kijken uit naar de samenwerking met Yucheng op verschillende gebieden om zodoende de technologie van PA Imaging op de markt te krijgen en daarmee foto-akoestische mammografie beschikbaar maken.”

 

Veelbelovend: beeldvorming op basis van foto-akoestiek

Beeldvorming op basis van foto-akoestiek is de meest veelbelovende en snelst groeiende nieuwe biomedische beeldvormingstechniek van het laatste decennium. Foto-akoestiek gebruikt licht als excitatie-energie, maar in plaats van het detecteren van licht, wordt ultrageluiddetectie ingezet om het optische absorptiecontrast van het onderzochte weefsel te bestuderen. Foto-akoestische mammografie maakt gebruik van zeer korte, krachtige, maar ongevaarlijke (nabij-) infraroodlichtpulsen om hemoglobine aan te slaan, hetgeen resulteert in een lokale minieme toename van de druk door zogenaamde thermo-elastische uitzetting van de bloedvaten. Deze opgebouwde druk wordt afgelaten onder gelijktijdige uitzending van kortstondige ultrasone geluidsgolven. Supergevoelige ultrasound transducers registeren deze nauwelijks waarneembare ultrageluidsgolven waarmee vervolgens een daadwerkelijk 3-dimensionaal beeld van de bloedvaten in de borst gereconstrueerd kan worden en daarmee ook het eventueel aanwezige tumorvaatbed, ook wel angiogenese genoemd.

 

Strategische samenwerking en CE-markering

Op 20 januari 2020 zijn Yucheng en PA Imaging een transactie aangegaan waarbij Yucheng een strategisch minderheidsaandeel in PA Imaging heeft verworven. PA Imaging zal de revenuen van deze investering onder andere gebruiken om haar foto-akoestische mammografiesysteem klinisch te valideren in een cross-over studie met als ultiem doel om CE-markering te verkrijgen. CE-markering is essentieel om het systeem op de Europese markt aan te kunnen bieden. De partijen spreken verder over het gezamenlijk opzetten van een Chinese Joint Venture van waaruit de Chinese markt benaderd zal worden en waarmee zal worden samengewerkt om een concurrerende prijs voor de PA Imaging systemen te realiseren die vergelijkbaar moet worden met de huidige kostprijzen van high-end röntgen-computertomografiesystemen voor borstkankeronderzoek.

 

Trackrecord op het gebied van het ontwikkelen van foto-akoestische mammografie

In het inmiddels derde generatie systeem combineert PA Imaging foto-akoestische technologie met op onderdelen gepatenteerde 3-dimensionale echografie. Deze techniek is deels gebaseerd op een patentfamilie die PA Imaging heeft overgenomen van de Universiteit Twente. De ultrageluidsmodus levert data op die zowel de foto-akoestische beeldvorming meer nauwkeurig maakt als ook extra beeldvorming van specifieke anatomische kenmerken oplevert. PA Imaging bouwt hierbij voort op de technische en klinische kennis die ze heeft opgedaan in nauwe samenwerking met wetenschappers van de Universiteit Twente en mamma-radiologen van het Medisch Spectrum Twente. PA Imaging ligt hiermee op koers om de grens van de minimaal noodzakelijke beelddiepte van 5 cm te slechten, waarmee deze nieuwe methode voor borstkankerdiagnose en borstkankerscreening toegankelijk wordt voor zo’n 90% van de wereldwijde vrouwelijke populatie.

 

Een vrouwvriendelijke en betere methode voor zowel screening als diagnose

Foto-akoestische mammografie maakt geen gebruik van contrastvloeistof, is pijnloos, kent geen beperkingen ten aanzien van de tijd die tussen twee borstonderzoeken moet liggen, wordt niet gehinderd door dichtheid van borstweefsel en is, mede door dit laatste, in principe beschikbaar voor nagenoeg alle vrouwen onafhankelijk van hun leeftijd. De methode van foto-akoestische mammografie kan ook bijdragen aan het reduceren van het huidige relatief hoge aantal vals-positieve uitslagen die het resultaat zijn van de op dit moment in gebruik zijnde methoden van borstkankerscreening en -diagnose. Minder vals-positieve uitslagen betekent een vermindering van zorgkosten omdat vervolgonderzoeken niet langer nodig zijn en tevens kan de belasting voor de patiënt van een uiteindelijk onnodig gebleken biopt vaker worden vermeden.

 

PA Imaging

PA Imaging is eind 2010 opgericht als een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente met als doel om foto-akoestische apparatuur voor medische beeldvorming te ontwikkelen. Hierbij is als eerste ingezet op foto-akoestische mammografie. PA Imaging borduurt onder andere voort op het onderzoek van de hoogleraren Wiendelt Steenbergen, Ton van Leeuwen en Srirang Manohar. PA Imaging is gefinancierd met risicodragend kapitaal van UT International Ventures Holding, een publiek-privaat incubatorfonds en wordt financieel ondersteund door de zorgverzekeraar Achmea die via zijn Achmea Innovatiefonds eveneens een minderheidsaandeel in PA Imaging houdt. Verder heeft PA Imaging als partner in het Europese PAMMOTH consortium een genereuze subsidie verkregen uit het kaderprogramma Horizon 2020 van de EU voor onderzoek en innovatie en verkrijgt PA Imaging financiële ondersteuning door haar bijdrage aan het SACAMIR samenwerkingsproject dat is medegefinancierd met PPS-toeslag die door  Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

 

Yucheng

Yucheng is vanaf haar oprichting gemanaged vanuit het perspectief om op de lange termijn succesvol te groeien. De investeringen van Yucheng zien op het behoud en de groei van haar fonds met als bijkomend doel om de economische welvaart van de betrokken industrieën te stimuleren. Yucheng is een van de leidende Chinese investeringsfirma’s met een beheerd vermogen van meer dan US$ 1,1 miljard. Yucheng is toegewijd aan het zoeken van de beste resultaten voor haar investeerders en de bedrijven waarin ze investeert, waarbij ook het maatschappelijk welzijn op de lange termijn wordt verbeterd.

 

Yucheng’s team van professionals kenmerkt zich door buitengewone expertise op het gebied van zowel conventionele als innovatieve beleggingen en streeft naar het behalen en creëren van positieve economische waarde vanuit haar wereldwijde toonaangevende zakenplatform. Yucheng investeert internationaal en richt zich daarbij onder andere op elektrische energie, onroerend goed en de medische industrie en daarnaast belegt zij in aandelen en obligaties.

Voor meer informatie:

  • Paul Nederkoorn, PA Imaging(+31 (0)6 53979481) or visit pa-imaging.com
  • William Wang, Yucheng Investment(+86 131 8281 3228) or visit ycinvesthk.com
  • Janneke van den Elshout, Universiteit Twente (+31 (0)6 13950017) or email: press@utwente.nl
  • Martine van Hillegersberg, Universiteit Twente (+31 (0)6 20432674) or email: press@utwente.nl

 

ENGLISH

Jiangsu Yucheng invests in photo-acoustic mammography

This women-friendly method holds the promise for improved breast-cancer diagnosis and screening

Chinese Jiangsu Yucheng Investment provides risk capital to Dutch PA Imaging. This company is a spin-off company of University Twente, which was the first ever to report experimental clinical results with photo-acoustic mammography. Photo-acoustic imaging, the  most promising and fastest growing biomedical imaging technique of the last decade, uses light as excitation energy, but rather than detecting light, ultrasound is detected to study the optical absorption contrast. It uses very short powerful but harmless (near-) infrared laser light pulses to excite hemoglobin, resulting in a localized increase in pressure due to thermo-elastic expansion of blood vessels. This pressure relaxes with the emission of pressure transients, with frequencies in the ultrasound range. Ultrasensitive transducers register these tiny ultrasound waves from which a truly 3D image of the blood vessels in the breast can be constructed, including tumor vascularization.

On 20 January 2020 Yucheng and PA Imaging closed the transaction regarding a strategic minority interest. PA Imaging will use the investment resources to validate its product in a cross-over clinical study with the ultimate aim to obtain CE marking. The parties are further preparing the establishment of a Chinese Joint Venture from which the Chinese market will be addressed and which will contribute to PA Imaging’s goal of obtaining a competitive cost price for its systems comparable to the current cost price of a high-end x-ray computed tomography system.

 

Development track record in photo-acoustic mammography

Now developing a third generation system, PA Imaging is combining its photo-acoustic technology to proprietary 3D ultrasonography partly based on a patent family acquired from University Twente. The ultrasound mode delivers data to fine-tune the photo-acoustic imaging and provides additional visualization of anatomical features, thereby building on PA Imaging’s technical and clinical learnings which it obtained in close co-operation with scientists from University Twente and mamma-radiologists from Medisch Spectrum Twente. PA Imaging is on track to go beyond the minimally required 5 cm image depth target which ensures that 90% of the global female population can be investigated with this method.

 

Women-friendly superior method for both screening and diagnosis

Photo-acoustic mammography does not need any contract agent, is painless, has no limits on time intervals between screening or diagnosis and is available to virtually all women irrespective of their age. It also claims to produce significantly less false positive results compared to today’s methods, thereby significantly reducing health care costs and avoiding the burden of unnecessary biopsies.

 

PA Imaging

PA Imaging was established late 2010 as a spin-off from University Twente to develop photo-acoustic medical imaging equipment, starting with photo-acoustic mammography. It builds on research from among others professors Srirang Manohar, Wiendelt Steenbergen and Ton van Leeuwen. PA Imaging has been financed with venture capital from UT International Ventures Holding, a public-private incubator fund, and it obtained financial support from Achmea’s health insurance company that also holds a minority share in the company via the Achmea Innovation Fund. PA Imaging obtained a generous subsidy under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme as partner in the PAMMOTH consortium and it participates in the SACAMIR collaboration project, which is co-funded by the PPP Allowance made available by Health~Holland, Top Sector Life Sciences & Health, to stimulate public-private partnerships (PPP).

 

Yucheng

Yucheng has always been managed with a perspective of achieving successful growth over the long-term. Yucheng’s investments aim at preserving and growing its own fund. Meanwhile, it is the goal to stimulate an overall economic prosperity of industries involved. Yucheng is one of the leading investment enterprises and the scale of its international assets under management exceeds US$ 1.1 billion. Yucheng is devoted to seeking for the best outcomes for its investors and for the business it invests in thereby improving the social welfare on a long-term basis.

 

Being armed with extraordinary expertise in both conventional and innovative asset class investments, Yucheng’s professional group has been dedicated to achieving positive economic value from its global business platform. A strategic layout of its investments covers electric power, real estate and medical industries, along with stock and bond market investments.

Paul Nederkoorn, PA Imaging’s CEO, is very pleased to have found another strategic investor for PA Imaging to provide part of the necessary risk capital to prepare for CE marking and thereafter to scale-up production and go to market. “Yucheng does not only provide money, but also relevant knowledge and a very good network in P.R. China. We look forward co-operating with Yucheng in various areas to prepare PA Imaging’s technology for market launch”.

Note for the press

For additional information, please contact

  • Paul Nederkoorn, PA Imaging(+31 (0)53 750 1184) or visit pa-imaging.com
  • William Wang, Yucheng Investment(+86 131 8281 3228) or visit ycinvesthk.com
  • Janneke van den Elshout, Universiteit Twente (+31 (0)6 13950017) or email: press@utwente.nl
  • Martine van Hillegersberg, Universiteit Twente (+31 (0)6 20432674) or email: press@utwente.nl